Ons verhaal

De gemeentelijke basisschool De Negensprong Everberg is een kleine, kindvriendelijke school met creatieve leerkrachten die oog hebben voor de plaatselijke leefomgeving.


Ouders, kinderen en leerkrachten staan dicht bij mekaar en hebben veel contact. Het hele schoolteam wil goed onderwijs geven waar, naast de cognitieve ontwikkeling, ook veel aandacht wordt besteed aan de psychomotorische en dynamisch-affectieve componenten. Ieder kind is belangrijk en samen streven we naar de harmonieuze ontwikkeling van de totale persoon.


Wij proberen een school te zijn waar iedereen zich welkom weet, thuis voelt en bij problemen weet wie aan te spreken om naar een oplossing te zoeken. Een schoolnabije werking van het CLB, en de zorgcoördinatie hebben een belangrijke rol in de zorg voor kinderen die het wat moeilijker hebben.

VisieZorgvisie

School dient in de eerste plaats om te leren. We denken dan natuurlijk aan rekenen, schrijven, lezen. Maar in de Negensprong gaan we verder dan dat. We willen hen een stevige, brede basisvorming geven. Dat betekent voor ons het kind vormen in zijn totale persoonlijkheid, m.a.w. de focus ligt niet enkel op het kind als cognitief wezen. Het moet ook geprikkeld worden op muzisch, motorisch en sociaal-emotioneel vlak. Het spreekt voor zich dat elk kind op zijn niveau moet kunnen leren. Daarom zetten we dan ook volop in op het differentiëren in de klas.

Bij het aanleren van kennis laten we ons leiden door de leerplannen van OVSG. Echter, om de totale persoonlijkheid van een kind te vormen, is er meer nodig dan enkel kennisoverdracht. We streven ernaar dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om hun mannetje te kunnen staan in de huidige samenleving, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Het ontwikkelen van deze vaardigheden gebeurt niet vanzelf en kost tijd. Het is onze taak als leerkracht om de kinderen hierbij te begeleiden.
Om tot leren te kunnen komen, moet een kind zich welkom en veilig voelen op school. De Negensprong streeft ernaar een kleurrijke school te zijn. Dat wil zeggen een school waarbij iedereen zich welkom voelt, ongeacht hun overtuigingen of afkomst. We accepteren dat elk kind uniek en dus anders is. We dromen van een school waarin iedereen elkaar respecteert en waarin iedereen zich veilig en verbonden voelt, zowel met leeftijdsgenoten als met leerkrachten. Deze doelstelling kunnen we alleen maar bereiken als we van het welbevinden van de kinderen een topprioriteit maken. Daarom heeft het hele schoolteam enkele jaren geleden de KiVa-opleiding gevolgd en zijn we een KiVa-school geworden. En daar zijn we trots op! Een KiVa-school is een school die NEE zegt tegen pesten. Het blijft echter niet bij woorden. Klasleerkrachten werken samen met zorgleerkrachten én ouders wanneer we merken dat een kind zich niet  goed voelt. We zetten stappen wanneer we oor krijgen van een pestprobleem. Want we zijn ervan overtuigd dat een kind pas kan leren als het zich goed voelt.

Het leren gebeurt in de klas, op uitstap, in de gymzaal maar graag ook buiten. De afgelopen jaren hebben we onze speelplaats vergroend met als bedoeling de kinderen een uitdagende, groene leer- en speelplek te bieden waarin hun zintuigen geprikkeld worden. Een moestuin, bloementuin, bomen, een houten speeltoestel en natuurlijke speelelementen bieden de kinderen een omgeving waarin ze contact kunnen maken met de natuur. In zulke omgeving ontstaan er kansen om te experimenteren en te onderzoeken.
Wanneer we merken dat het kind onvoldoende sprongen vooruit maakt, gaan we kijken hoe dat komt. En dat doen we samen. Kind, leerkracht, ouders, zorgteam, directie, externen gaan een open dialoog aan met 1 centrale vraag: hoe kunnen we het kind het best helpen? Wat is het beste voor het kind? Zo komen we aan een doelgericht plan van aanpak. Dit wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. We geloven erin dat een constructieve samenwerking een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. We streven als schoolteam ernaar een goede sfeer te scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan elk kind in zijn totale ontwikkeling zowel op sociaal-emotioneel, cognitief als psychomotorisch vlak.

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren. Dit alles gebeurt vanuit een positieve ingesteldheid in een constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Om tegemoet te komen aan de noden en talenten van alle kinderen, streven we een zorgbeleid op maat na, met het zorgcontinuüm als kader.

De wijze waarop de leerlingenzorg georganiseerd wordt in onze school en de invulling van de taken van het zorgteam zijn afhankelijk van de doelen die het volledige schoolteam en de individuele leraren stellen. De zorgwerking wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Als zorgteam gaan we handelingsgericht te werk. We zoeken steeds opnieuw naar antwoorden op specifieke zorgvragen. Voortdurend zal er afstemming gezocht worden tussen het pedagogisch-didactische aanbod, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.  In samenspraak met alle partijen worden planmatige en doelgerichte  acties opgesteld. De leerkracht blijft echter altijd wel de spilfiguur in het zorgtraject van de leerlingen.

De zorgtaken worden telkens op drie niveaus uitgevoerd.
A. De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school
B.  Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
C. Het begeleiden van de leerlingen –> persoonsgericht, remediërend

Acties die hier uit voortvloeien mogen niet van elkaar gescheiden worden en worden niet door één persoon uitgevoerd.
Zorgbeleid is een zaak van het hele schoolteam, inclusief de directeur, waarbij binnen het team een aantal specifieke zorgtaken worden uitgevoerd. Bij deze taken wordt rekening gehouden met de beginsituatie, de noden van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.

A.       De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school
Coördinatie veronderstelt niet alleen dat men op de hoogte is van de noden van leraren en leerlingen, maar ook dat men weet welke prioriteiten het team stelt en op wie men daarvoor een beroep kan doen, zowel intern als extern. Coördinatie van zorg houdt ook in dat men overleg organiseert. Het is belangrijk dat pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt en dat er gewerkt en gestreefd wordt naar een gelijkgerichte aanpak binnen onze school. Complementair aan dit intern overleg is de organisatie van de samenwerking met externen. Het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het bevorderen van de communicatie met de ouders en de zorgleerling krijgen binnen een globale zorgaanpak, specifieke aandacht.

B.         Het ondersteunen van het handelen van leraren
Bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van diverse problemen zullen de klasleraar en het zorgteam hun deskundigheid samenleggen op een overlegmoment. Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke oplossingen zoeken en acties ondernemen. De gelijkwaardige deskundige inbreng is een belangrijk uitgangspunt om een goede relatie tussen de klasleraar en de zorgteam op te bouwen. De klasleraar moet immers kunnen rekenen op collegiale ondersteuning op het moment dat hij tegen een probleem aanloopt en gemotiveerd overleg zoekt. Wanneer er geen stappenplan uitgewerkt kan worden op dit niveau wordt het CLB geraadpleegd.

C.          Het begeleiden van leerlingen
Complementair aan de coaching van de leraar en de coördinatie van de zorg, wordt ervoor gezorgd dat er extra maatregelen genomen worden voor kinderen die het nodig hebben.
Elke leerling wordt nauwkeurig opgevolgd in een leerlingvolgsysteem. De basis van dit volgsysteem is de observatie van het kind naar zijn welbevinden en betrokkenheid binnen het klasgebeuren en het toetsen van zijn individuele mogelijkheden aan de voorgeschreven leerlijnen. Ook het klaswerk, evaluaties en opvolgingstoetsen i.v.m. de leerstof maken deel uit van het volgsysteem. Alle resultaten worden geregistreerd in een individueel leerlingendossier. Tweemaal  per jaar wordt er een MDO (= Multi-Disciplinair-Overleg) georganiseerd waar de directie, de klastitularis, een CLB-medewerker(s), de zorgcoördinator en eventuele externe begeleider(s) aanwezig zijn.
Dit laat ons toe een gerichte aanpak uit te werken.
De zorgcoördinator zal de klastitularis hierin bijstaan.
Kinderen worden, enkel met het akkoord van de ouders, voor bijkomende onderzoeken doorverwezen naar het CLB of externe begeleiders.
Externe ondersteuning wordt voor leerplichtige leerlingen niet toegestaan tijdens de lesuren tenzij dit kadert in een revalidatieondersteuning.