Voorstelling CLB

CLB N-Brussel : Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van uw kind
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders en school op vier domeinen:​
• Leren en Studeren​
• Onderwijsloopbaan​
• Preventieve gezondheidszorg​
• Psychisch en sociaal functioneren​
 
In elke school is er een onthaalmedewerker van het CLB die elke nieuwe vraag van leerling, ouder en school beluistert.
Op sommige vragen krijgt u meteen een antwoord maar soms is extra onderzoek en ondersteuning nodig. De onthaalmedewerker verwijst u dan door naar een begeleider van het CLB. De begeleider zoekt dan samen met u naar een passende aanpak en een antwoord op uw hulpvraag.
Soms verwijst het CLB door naar een meer gespecialiseerde dienst.
 
Bij het CLB werken psychologen/pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en paramedisch werkers (verpleegkundigen en logopedisten) en aan elke school is een multidisciplinair team verbonden.
Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar. U kan een afspraak maken via telefoon, mail of de school. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum. Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.
 
De werking van het CLB
Bij het CLB staat de leerling altijd centraal.
Het CLB werkt gratis.
Het CLB werkt samen met de school maar is een onafhankelijke dienst en de medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Het CLB geeft steeds een advies in het belang van uw kind, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij u als ouder en/of uw kind.
 
Preventieve gezondheidszorg
Het CLB voorziet systematische contactmomenten (medisch onderzoek): 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar. Vaccinaties zijn voorzien in het 1ste lj en 5de lj.
Tijdens de contactmomenten kijken de arts en paramedisch werker (verpleegkundige) de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei en algemene ontwikkeling. Vóór elk contactmoment krijgt u een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een contactmoment is voor elk kind verplicht. Bij bepaalde besmettelijke ziekten is de opvolging van het CLB ook verplicht.
 
Leren en studeren en Psychisch en sociaal functioneren
Ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vlak doet het CLB op vraag.
De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten, …). Het CLB kan uw kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met uw kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming. Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven. Als ouder en/of leerling kan u ook rechtstreeks bij ons terecht met vragen en zorgen.
Als het CLB een onderzoek of een observatie bij uw kind doet, wordt u als ouder het eerst op de hoogte gebracht. U en uw kind bepalen welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.
De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken.
 
Onderwijsloopbaan
Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang 3de kleuter-1ste leerjaar & 6de leerjaar-1ste secundair.
Het CLB helpt bij de studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.
 
Vanaf het jaar waarin uw kind 5 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen. Bij veelvuldige afwezigheden is het CLB verplicht om met u  contact op te nemen en acties te ondernemen.
 
Het CLB dossier 
Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. Als uw kind door het CLB begeleid wordt, wordt dit ook genoteerd in het dossier. De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het dossier. Hiervoor maakt u een afspraak met het CLB-team.
Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB.  Als ouder kunt u dit weigeren. Enkel de gegevens van de contactmomenten (medisch onderzoek) en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht doorgegeven. 
De gegevens in het dossier worden met de nodige discretie behandeld. Het CLB respecteert hierbij het beroepsgeheim, het decreet rechtspositie van de minderjarige en de privacyregels.
Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd.
 
Klacht?
Indien u een klacht heeft, aarzel niet om contact op te nemen met het CLB. U kan de klachtenprocedure opvragen bij de onthaalmedewerker van uw CLB of nakijken op onze website.
 
CLB chat
Via de website www.clbchat.be kan u of uw kind anoniem een vraag stellen of uw verhaal vertellen aan een CLB medewerker. U vindt alle informatie en de openingsuren op hun website.
 
Contactgegevens
De contactgegevens van de CLB medewerkers zijn per school te raadplegen op school of op onze website: www.clbnbrussel.be
 
Ons adres:
CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/482.05.72
Fax: 02/482.05.68
Email: clb.vgc@clbvgc.be
 
Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30u-16.30u.
Onze sluitingsdagen zijn te raadplegen op onze website.